Thẻ: Chủ thể được quyền nắm giữ cổ phần ưu đãi biểu quyết của công ty cổ phần