Thẻ: Phát biểu nào sau đây không đúng với vai trò của ngành công nghiệp năng lượng